Nouvèl An Kreyò

Senatè ameriken mande Djonn Kery pou li idantifye e pini politisyen ki bloke pwosesis elektoral la

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 23, 2016 Under: Diplomasi
Sekret
è Keri,

Nou ekri ou pou exprime preyokipasyon nou ki ap monte, sou sitiyasyon politik an Ayiti. K
òm ou konnen, dezyèm tou eleksyon prezidansyèl yo ki te prevwa pou 24 janvye denye a, te repòte pa konsèy elektoral pwovizwa a (KEP), en rezon menas vyolans. Prezidan Michèl Mateli te kite biro prezidans lan, le 7 fevriye, jan ke konstitisyon an preskri, et sa yon moun an plas pou ranplase li. Seleksyon Joslèm Privè kòm prezidan enterimè ka vrèman kalme dlo yo pou moman an; sepandan, li esansyèl ke gouvènman enterimè a akonpli travay prensipal li ki se fini dezyèm tou a, pou Ayisyen yo ka chwazi yon prezidan.


Etap neses
è pou reyalize objektif sa, se nominasyon yon nouvo konsèy elektoral pwovizwa, mete an plas rekòmandasyon pou amelyore pwosesis elektoral la, ak reyalizasyon dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la 24 Avril 2016.

Yon l
òt fwa, tout sa te fèt nan yon kontèks elektoral chaje pwoblèm, ki pèmèt eleksyon ke Etazini te envesti 30 milyonn dola ak anpil efò diplomatik.


KEP a ranvwaye dezy
èm tou a, malgre ke OEA ak lot obsèvatè endepandan deklare ke eleksyon yo rezonab, ekitab, san gwo magouy. Eleksyon yo koute antou 80 milyonn dola.

Eksperyans nou ak Ayiti f
è nou rive kwè ke ranvwa eleksyon yo, te gen anyen pou wè ak pwosesis elektoral la, li te plis gen pou wè ak fabrikasyon yon kriz pa kandida ki te pèdi pou yo ka refè elksyon yo, nan lespw pou yo ka jwen yon lòt rezilta. Sa tap kreye yon bagay san presedan an Ayiti si nou kite yo reyisi.

Nou mande imedyatman a Depatman Deta a pou li itilize tout zouti ki a la dispozisyon li, pou li siveye ke otoruite Ayisyen yo fini ak eleksyon yo konvenableman. Sa ap nesesite yon kolaborasyon etwat ak prezidan enterim
è Privè ak nouvo KEP pou kenbe kalandriye elektoral sou yon bon chimen e evite tout pretèks pou yon lòt ranvwa.


 Nou mande Depatman an tou pou li idantifye e pini tout mou  ki regily
èman ap twouble pwosesis elektoral la pou enterè pa yo. Sa fè pati tout moun ki ap pran lari yo pou yo fè vyolans e tout moun ki ensite lòt moun fè vyolans. Pa egzanp, sa ki finanse dezòd, fè pwomosyon vyolan e kraze stabilite pa ta dwe an mezi pou yo vwayaje libman Ozetazini pou kouri kite traka yo kreye lakay lo.


Nou gen konfyan ke ou pataje ak nou dezi pou w
è ke Ayisyen yo gen yon gouvènman ki se chwa pa yo, e k sansib pou bezwen yo, pou ke peyi a ka jwi yon stabilit, pwosperite ke pèp la merite. Akoz de long dat ak difikilte defi yo pou reyalize objektif sa yo, li pimòdyal ke administrasyon an jwe yon ròl enèjik pou soutni sa ki ap travay pou rezilta sa yo an Ayiti, e afwonte tou sa yo ki ap chache sabote demokrasi ak règ la lwa pou pwòp enterè pèsonèl yo.


Nou ap re-t tann av
èk enpasyans repons ou pou eksplike an detay strateji Depatman Deta a pou fè avanse objektif sa yo nan jou ki pa vini yo.

Siyen pa:

Senat
è David Pèdi
Senatè Djonni Isaksonn
Senatè Mako Woubyo


In : Diplomasi eXTReMe Tracker
a