Nouvèl An Kreyò

Lakou Kasasyon an anonse plan-l pou-l retire Privè kòm prezidan

Posted by hougansydney.com on Monday, October 17, 2016 Under: Kriz Politik
Image result for Haiti supreme court


Lakou siprèm Ayisyèn nan kòmanse ak yon plan byen elabore pou yo pran prezidans lan, pa envoke atik 149 nan konstitisyon ayisyen an, daprè yon kominike laprès pibliye pa tribinal la, a trav
è pòt pawòl li Jòj May Figaro, ki konfime tou ke jij yo te fè yon reyinyon an ijans pou deside envoke ou non, atik 149 la ki di:

"Si biwo prezidans lan rive vinn vid pou yon rezon k
èlkonk, Prezidan Lakou siprèm Repiblik la, ou byen an absans li, vis prezidan lakou sa a, ou byen an absans li, jij ki pi ansyen an, e kontinye konsa nan lòd pi ansyen an, envesti pwovizwaman ak fonksyon Prezidan Repiblik la, pa asanble nasyonal la, ki li menm konvoke pa Premye minis lan- Eleksyon yon nouvo preidan pou 5(senk) an dwe fèt nan mwens ke 45 (karannsenk) e pa plis ke 90 (katrevendis) jou, aprè vid la te fèt konfòmeman ak konstitisyon an e lwa elektoral la."

Dapr
è jij Lakou siprèm yo, Ayiti pou le moman pa gen yon prezidan lejitim.

"Ayiti akty
èlman san prezidan lejitim. Manda Mesye Privè ekspire 15 Jen 2016, et li rete nan biwo a san manda. Konfòmeman a atik 149 konstitisyon an, lakou siprèm nan dwe pran le pa, lè prezidan an absan."

Rasin Kriz La:

Josl
èm Privè, prezidan sena a a lepòk, te deziye pa palman an kòm prezidan enterimè Ayiti pou yon manda 120 (san ven) jou non renouvlab, aprè 5 (senk) an manda konstitisyonèl Michèl Mateli a te ekspire san pat gen yon prezidan eli pou te pran plas la.


Premye tou eleksyon prezidansy
èl ke Michèl Mateli te òganize an oktòb 2015 (de mil kenz) lan, te konsidere kòm yon frod ou byen magouy. Manifestasyon nan kat kwen peyi a fòse otorite elektoral yo anile rezilta a et rekòmanse a zero.

Dapr
è akò ki te enstale Privè kòm prezidan pandan yon peryòd 120 (san ven) jou a, dat nouvo eleksyon yo te fikse pou 24 avril, eleksyon sa yo te ranvwaye, men jan ak kat lòt dènye dat yo.

A la fen dat eleksyon yo te fikse pou 9 (nèf) oktòb, men otorite yo te oblije ranvwaye eleksyon sa yo, akoz devastasyon siklòn Matye. Vandredi pase a, Konsèy Elektoral Pwovizwa a anon se ke eleksyon yo ap resi fèt 20 novanm, e anpil gentan ap keksyone si yo eleksyon rapid aprè gwosè siklòn sa a menm posib di tou.


Yon krent ke Lakou Sipr
èm nan eksprime nan lèt li ya.

"Lakou a krent ke anonsman eleksyon yo ki prevwa pou 20 novanm nan se yon tantativ kl
è pou falsifye pwosesis elektoral la, siklòn Matye devaste yon grn pati enfrastikti Ayiti, sa ki rann li enposib pou òganize yon eleksyon an yon si kout dèle. Lekòl ki itilize kòm san vòt yo andomage e yon gran majorite elektè yo pa gen kat idantite pou yo vote. Ayi pou le moman ap soufri yon kriz imanitè a koz de anpil moun ki mouri, mankman manje, dlo, medikaman e ogmantasyon ka kolera. Si eleksyon yo fèt nan mitan yon pwoblèm konstitisyonèl touswit aprè yon gwo siklòn, Ayiti an danje repete eleksyon oktòb 2015 yo, ki te jete peyi a nan tchouboum"

"Lakou sipr
èm nan plis konsène nan restorasyon demokrasi an ayiti, pwoteksyon dwa moun et asire stabilite ekonomik ak politik. Sou baz sitiyasyon sa a, Lakou Siprèm nan reyini pou analize sitiyasyon an e fè rekòmandasyon."

Objectf nou se veye aske p
èp ayisyen an gen mo lejiti-m pa-l nan gouvènman an." Jij Lakou Kasasyon yo di." Nou vle mete Ayiti djanm sou rout demokrasi e kreye pwosperite ekonomik ak stabilite pou peyi a. Premye etap nan pwosè sa a se yon prezidan lejitim."

Eske jij yo ka retire Priv
è sou pouvwa?

Wi definitivman, a mwens ke palman an aji rapi o presto.

Apr
è manda 120 jou Prezidan Privè a te ekspire 15 jen, Palman te sipoze konvoke an asanble nasyonal pou swa pwolonje manda prezidan an, ou byen chwazi yon lòt moun pou fini ak eleksyon an, men 4 tantativ ki te fèt yo, pat bay anyen ou byen opzisyon yo bòykote seans lan.

Ni anbasad Amerik
èn nan Pòtoprens ni Depatman Deta Ameriken an pat reponn a komantè jij yo te mande yo a.

In : Kriz Politik eXTReMe Tracker
a