Contact Hougansydney.com
Kontakte Hougansydney.com 

Hougansydney.com is accepting the submission of information about businesses operating in Haiti in the areas of tourism, banking, communication, construction, small business of any type, such as restaurants or small local bars,to add to its Haiti Business Phone Book. As Haiti have seen in uptick in tourism, mainly from its diaspora, we want to make sure that they go out and support these small businesses operating throughout the country, so the diaspora can continue to have a more direct impact to the local economy.  
For your submission to be accepted, you must include a brief description of the services that you provide with the attachment of at least 3 pictures.(no exception)Hougansydney.com ap akspete infòmasyon sou biznis ki an sèvis an Ayiti, nan pati touris, bank, kominikasyon, konstriksyon, tout kalite ti bizniss tankou restoran ou byen ti ba dansan, pou mete sou Haiti Business Phone Book. Kòm Ayiti kòmanse wè yon ti wosman nan tourist, patikilyèman de dyaspora a, nou vle asire ke yo ale sipòte ti bizniss sa yo ki ap opere toupatou nan peyi a, pou dyaspora yo ka kontinye gen plis impak dirèk sou ekonomi lokal la.

Pou nou aksepte infòmasyon ou voye ban nou an, fòk ou mete yon ti deskripsyon de kisa bizniss ou an bay kòm sèvis, epi pou mete o mwen 3 foto. (san eksepsyon)